Aplikacja na studia

Rekrutacja na studia w roku 2018/2019

Dokumenty wymagane do aplikacji na studia:

1. Skan formularza aplikacyjnego

Podpisanego przez kandydata. Formularz on-line dostępny tutaj

2. Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjata) lub innego dokumentu ukończenia uczelni, a w przypadku jego braku, wydane przez uczelnię zaświadczenie poświadczające zdanie egzaminu dyplomowego.

3. Skan oficjalnego transkryptu ocen lub skan suplementu do dyplomu, a w przypadku ich braku skan indeksu lub innego dokumentu zawierającego nazwy kursów oraz otrzymane oceny,

4. Skan obydwu stron dowodu osobistego lub kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,

5. 
Skan życiorysu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych w formacie europejskim dostępnym tutaj

6. Opłata aplikacyjna w wysokości 75,00 PLN/18,00 EUR/20,00 USD

(bezzwrotne) dokonana na indywidualne konto studenta podane w systemie ERK.

7. Skan formularza znajomości innych języków niż wykładowy programu na który student aplikuje wypełniony zgodnie z wzorem dostępnym tutaj 

8. Tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski wszystkich powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w języku innym niż angielski lub polski.

Dokumenty wymagane do wpisu:

Z chwilą przyjęcia na studia kandydat zobowiązany jest do dostarczenia następujących dokumentów:

1. Oryginał podania o przyjęcie na studia wydrukowanego z indywidualnego konta ERK i podpisanego przez kandydata, którego skan był przesłany na etapie rejestracji,

2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany lub uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (wraz z jego oryginałem do wglądu), a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu dyplomu ukończenia studiów wyższych, wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi: oceną z egzaminu dyplomowego, oceną z pracy dyplomowej, oceną na dyplomie oraz średnią ze studiów ustaloną zgodnie z regulaminem uczelni wydającej dyplom, a ponadto zawierającego informację o uprawnieniu do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego systemie działa ta uczelnia wraz z pisemnym oświadczeniem o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

3. Kserokopia suplementu do dyplomu (wraz z jego oryginałem do wglądu) lub oficjalny transkrypt ocen, a w przypadku gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dokumentu suplementu do dyplomu lub transkryptu ocen, pisemne oświadczenie o doręczeniu kserokopii dokumentu (wraz z jego oryginałem do wglądu) w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

4. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

5. Dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na następującym poziomie (nie dotyczy osób, których język angielski jest językiem ojczystym oraz tych, które ukończyły studia w języku angielskim):
TOEFL paper-based: 550, Internet-based: 79, Computer-based: 213; Cambridge IELTS written version: 6.5;
CAE – B grade;
CPE – C grade,


6. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości,
 

7. Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane poza granicami Polski, z wyłączeniem dyplomu matury międzynarodowej (IB) i świadectwa matury europejskiej (EB) muszą być opatrzone apostille, w przypadku, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzoną w Hadze 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku nr 112, poz. 938), a w innym przypadku poddane legalizacji,

8. Tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski wszystkich powyższych dokumentów, jeżeli zostały one sporządzone w języku innym niż angielski lub polski.

9. W przypadku wpisu korespondencyjnego – oświadczenie o doręczeniu do wglądu oryginałów dokumentów wymaganych przy wpisie w terminie do 29 września 2018 roku – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia.Transatlantic Studies Office
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków